OCHRANA SÚKROMIA

BMM International, s.r.o.
Železničná 188/20, 984 01 Lučenec
Tel.: +421 918 793 274
+421 911 913 461
E-mail: info@idealline.sk

 

1.    Vykonaním objednávky na idealline.sk Kupujúci poskytuje v zmysle §19 a 20 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej ako „OOU“) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj v zmysle čl. 13 a 14 Nariadenia EU 2016/679 (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, ďalej ako „GDPR“) Predávajúcemu osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, adresa bydliska, telefónne číslo a emailová adresa.  Tieto údaje sú poskytované za účelom vykonania platnej objednávky a uzavretie kúpnej zmluvy s Predávajúcim, plnenia a dodatočného potvrdenia podmienok kúpnej zmluvy, za účelom spracovania elektronickej objednávky, realizácie dodávky, zúčtovania platieb a k nevyhnutnej komunikácii medzi Zmluvnými stranami.  Vaše údaje uchovávame po dobu vybavenia Vašej objednávky a ostatných 10 rokov, čo nám vyplýva zo Zákona o účtovníctve a zo Zákona o DPH. Vaše osobné údaje sú u nás v dobrých rukách, za ich bezpečnosť je zodpovedná Ing. Pittnerová Ildikó, konateľka spoločnosti BMM International s.r.o.. Kontakt bmminternationalsro@gmail.com. Predávajúci postupuje pri zaobchádzaní s osobnými údajmi Kupujúceho v súlade s ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov. Iným subjektom bude umožnený prístup k osobným údajom zákazníkov len v prípadoch stanovených platnou právnou úpravou (najmä v priebehu správneho či trestného konania, ochrany práv spotrebiteľa ako napríklad Slovenskej obchodnej komore alebo orgánom činným v trestnom konaní, resp. DÚ) a na účely doručenia tovaru (Slovenská pošta a kuriérske spoločnosti), aj to len tie údaje, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné uskutočnenie dodávky. V prípade naplnenia podmienok ustanovených zákonom má Kupujúci v zmysle § 19 OOU, resp. čl 15-22  GDPR nasledovné práva: právo na informácie, prístup k osobným údajom, opravu, vymazanie, obmedzenie spracovania a presnosť osobných údajov, ako aj právo namietať proti spracovaniu (vykonávané na základe čl. 6 GDPR). V prípade, že máte pocit, že Vaše údaje sú spracovávané v rozpore s právnym poriadkom, máte v zmysle §100 OOU, resp. čl. 7 GDPR právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov SR. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.
2.    Osobné údaje bude predávajúci spracúvať a archivovať v súlade s osobitnými predpismi. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a nesie zodpovednosť za nepravdivosť osobných údajov. Predávajúci má právo na opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, likvidáciu alebo blokovanie osobných údajov a ďalšie uvedené v § 28 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov.
3.    Kupujúci prehlasuje, že si je vedomý dôsledkov uvedenia nepravdivých údajov, obzvlášť skutočnosti, že by takéto konanie mohlo byť klasifikované ako trestný čin.
4.    Kupujúci splnomocňuje Predávajúceho na overenie si poskytnutých informácií o kreditnej karte v príslušnom call-centre banky alebo spoločnosti, ktorá kreditnú kartu vydala.

 

Ďalšie:

Ako môžete uplatňovať svoje práva, ktoré vám poskytuje nariadenie GDPR?
Na základe všeobecného nariadenia o ochrane údajov máte právo na prístup k svojim údajom a na ich opravu, prenos a vymazanie. O export Vašich údajov (ktoré o Vás uchováva naša stránka) môžete požiadať admina na adrese: info@idealline.sk.
V nastaveniach Facebooku a nastaveniach Instagramu či iných sociálnych sietí si prečítajte viac o svojich právach a zistite, ako ich môžete uplatňovať u nich.
Máte právo namietať a obmedziť určité spracúvanie vašich údajov. Zahŕňa to:

  • – právo namietať proti nášmu spracúvaniu vašich údajov na účely priameho marketingu, ktoré môžete uplatniť použitím odkazu „zrušiť odber“ v takých marketingových komunikáciách
  • – právo namietať proti nášmu spracúvaniu vašich údajov, keď vykonávame úlohu vo verejnom záujme alebo sledujeme oprávnené záujmy nás alebo tretej strany. Toto právo si môžete uplatniť na Facebooku a na Instagrame.